Välj en sida

Börja med att installera och uppdatera LXC Containern 🙂
Jag kör Proxmox men detta fungerar till vilken Linux distro som helst bara att installationen av paketen kan variera. så som Redhat eller Centos 5,6,7 och 8 använder yum eller dnf (centos 8)

Efter varje steg så tar jag en snapshot så om något inte fungerar så kan jag rolla tillbaka.

uppdatera servern med detta kommando

apt update && apt upgrade

 

Efter det så ser vi till att installera databasen och konfigurerar den

sudo apt-get install -y postgresql libpq-dev
sudo -u postgres psql

postgres=# CREATE DATABASE netbox;
postgres=# CREATE USER netbox WITH PASSWORD ’ENTER YOUR PASSWORD’;
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE netbox TO netbox;
postgres=# \q

 

Testa så att man kan logga in med uppgifterna

psql -U netbox -W -h localhost netbox
\q

Installera det som netbox behöver

sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev build-essential libxml2-dev libxslt1-dev libffi-dev libpq-dev libssl-dev redis-server zlib1g-dev

Ladda ner och installera netbox med Git

sudo mkdir -p /opt/netbox/ && cd /opt/netbox/

sudo apt-get install -y git

sudo git clone -b master https://github.com/netbox-community/netbox.git .

Installera vad netbox vill ha för att köra

pip3 install -r /opt/netbox/requirements.txt

pip3 install gunicorn

 

Skapa en symlink till python

ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python

 

Generera en secret till netbox

cd /opt/netbox/netbox
sudo ./generate_secret_key.py


Skapa och ändra filen Configuration.py

cd /opt/netbox/netbox/netbox

sudo cp configuration.example.py configuration.py

sudo nano configuration.py

Ändra

ALLOWED_HOSTS = [’localhost’, ’192.168.80.2’]

DATABASE = {
’NAME’: ’netbox’, # Database name
’USER’: ’netbox’, # PostgreSQL username
’PASSWORD’: ’Lösenordet du satte till netbox användaren’, # PostgreSQL password
’HOST’: ’localhost’, # Database server
’PORT’: ”, # Database port (leave blank for default)
’CONN_MAX_AGE’: 300, # Max database connection age
}

SECRET_KEY =’genererat secret’

Ställ in Netbox DB Schema & Create Superuser!

cd /opt/netbox/netbox/

python3 manage.py migrate

python3 manage.py createsuperuser

sudo python3 manage.py collectstatic –no-input

 

Ställ in Nginx

sudo apt install -y nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/netbox

lägg till

server {
listen 80;

server_name ip adressen till servern;

client_max_body_size 25m;

location /static/ {
alias /opt/netbox/netbox/static/;
}

location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
add_header P3P ’CP=”ALL DSP COR PSAa PSDa OUR NOR ONL UNI COM NAV”’;
}
}

Ta bort standardkonfigurationen och skapa en symbolisk länk till din nya fil

cd /etc/nginx/sites-enabled/

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/netbox

 

Gunicorn-konfiguration
sudo nano /opt/netbox/gunicorn_config.py

command = '/usr/bin/gunicorn'
pythonpath = '/opt/netbox/netbox'
bind = '127.0.0.1:8001'
workers = 3
user = 'www-data'

Installera Supervisor och redigera konfiguration

sudo apt install -y supervisor

sudo nano /etc/supervisor/conf.d/netbox.conf

[program:netbox]
command = gunicorn -c /opt/netbox/gunicorn_config.py netbox.wsgi
directory = /opt/netbox/netbox/
user = www-data

[program:netbox-rqworker]
command = python3 /opt/netbox/netbox/manage.py rqworker
directory = /opt/netbox/netbox/
user = www-data

Starta om nginx och supervisor

service nginx restart

service supervisor restart

Gå till servern ip adress med http://

 
 

 

Vid frågor/problem kontakta info@linuxbloggen.se